Contact us

Contact information

Shanghai Chongqing

Tel: 0086-21-62407620

Fax: 0086-21-62524073

Website: www.werka.com.cn

E-mail: info@werka.com.cn

Address: No. 988 Song Fu Rd (Qingpu Industry Park) ,Qingpu District ,201712  Shanghai

Tel: 0086-23-61755658

Tel: 0086-23-61755657

Website: www.werka.com.cn

E-mail: info@werka.com.cn

Address: Room 7-5, Guorui Center, No.9 Yan Yu road, 400000 Chongqing P.R.China